Warning: A non-numeric value encountered in /www/p/r/u127869/public_html/wp-content/themes/prenajmisima/functions.php on line 5837

Podmienky nájmu automobilu

K uzavretiu zmluvy o nájme automobilu potrebujete spĺňať nasledovné podmienky a predložiť doklady:

Fyzické osoby
• vek nájomcu / vodiča minimálne 18 rokov
• občiansky preukaz alebo pas
• vodičský preukaz

Právnické osoby
• výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
• úradne overené splnomocnenie k podpisu nájomnej zmluvy a prevzatiu automobilu, v prípade ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
• občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude automobil používať
• vek vodiča minimálne 18 rokov

Platobné podmienky
• nájomca hradí čiastku za prenájom automobilu a vratnú zálohu (kauciu)
• čiastka za prenájom a vratná záloha sa platí vopred pri preberaní automobilu hotovosťou alebo prevodom na jeden z uvedených bankových účtov
• auto alebo vozík je rezervované po zaplatení vratnej zálohy (kaucie). A to buď osobne, alebo na účet. V prípade storna rezervácie táto záloha prepadá v prospech firmy.
• čísla účtov na ktoré je možné vykonať platbu:
– SK56 7500 0000 0040 2071 5095 ČSOB
– SK02 8330 0000 0027 0104 2851 FIO banka
– SK29 8360 5207 0042 0520 2237 mBank
– SK47 5200 0000 0000 1768 4250 OTP banka
– SK76 6500 0000 0000 9100 6423 Poštová banka
– SK72 5600 0000 0017 1184 8002 Prima banka
– SK93 1100 0000 0080 1911 0468 Raiffeisen banka
– SK22 0900 0000 0050 3532 4315 Slovenská sporiteľňa
– SK79 1111 0000 0012 5019 9002 UniCredit Bank
– SK72 0200 0000 0017 1299 2655 VÚB

Doba a dĺžka prenájmu
• minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň = 24 hodín od prevzatia automobilu, v prípade vozíkov je minimálna dĺžka prenájmu 1/2 dňa
• v prípade prekročenia dohodnutej doby prenájmu o viac ako 60 minút, účtujeme ďalší deň prenájmu
• dlhodobý prenájom automobilu znamená prenájom vozidla na viac ako 1 mesiac

Cesta do zahraničia
• pri každej ceste do zahraničia je potrebné o tejto skutočnosti informovať prenajímateľa.
• do Rumunska a Bulharska je možné vycestovať iba po predchádzajúcej dohode a zvýšenej kaucii za vozidlo.
• vstup nie je povolený do nasledujúcich krajín: Turecko, Albánsko, Srbsko, Čierna Hora, Rusko, Ukrajina, Bielorusko.

Záloha za automobil (kaucia)
• nájomca je povinný zložiť v hotovosti vratnú zálohu (kauciu) alebo prevodom na uvedený účet (v prípade online rezervácie) a to za každý prenajatý automobil, ktorá mu bude následne vrátená po jeho odovzdaní v plnej výške, avšak len po vrátení nepoškodeného automobilu. Výška zálohy za jeden automobil je 170 EUR (330 EUR cudzinci) pre osobné automobily, 200 EUR (500 EUR cudzinci) pre mikrobusy a dodávky, 50 EUR pre malé prívesy a 100 EUR pre veľké prívesy.

Cena prenájmu
Ceny prenájmu sú uvedené v cenníku a zahŕňajú:
• prenájom automobilu na zmluvne určenú dobu
• neobmedzený počet kilometrov (limit 4000 km – 30 dní, nad limit 0,20 € / 1 km)
• asistenčné služby v rámci Slovenskej republiky
• havarijné poistenie v krajinách EU
• povinné zákonná poistenie
• náhradné vozidlo v prípade poruchy (nezavinenej nájomcom)
• servisné prehliadky, výmena prevádzkových náplní okrem pohonných hmôt
• pravidelná údržba automobilu (podľa dohovoru s prenajímateľom)
• zimné / letné pneumatiky, podľa sezóny
Ceny sú stanovené dohodou a prenajímateľ si vyhradzuje právo na ich úpravu.

Havarijné poistenie
• naše automobily sú plne havarijne a zákonne poistené
• v prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu a iných omamných látok) je nájomca plne zodpovedný za všetky škody spôsobené na prenajatom automobile
• v prípade dopravnej nehody je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť, bez policajného hlásenia poisťovňa zamietne úhradu škody
• naše automobily sú poistené so spoluúčasťou 5 %, minimálne však 170 € osobné automobily, resp. 200 € mikrobusy a dodávky.
• ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú nespôsobíte Vy, neplatíte nič, spoluúčasť si uplatňujeme z povinného zmluvného poistenia vozidla ktorým je nehoda spôsobená, v tomto prípade je veľmi dôležité, aby ste po nehode privolali dopravnú políciu a poznačili si údaje o škodcovi

Požičovňa je oprávnená
• Účtovať poplatok za neprimerané znečistenie automobilu 70 €, za vrátenie neumytého automobilu 10 €, 20 € za znečistený interiér, poplatok za stratu kľúčov od automobilu 333 €, poplatok za stratu dokladov od automobilu 333 €.
• pri oneskorenom vrátení automobilu, ktoré sa kvalifikuje ako neoprávnené užívanie, účtovať za každý deň oneskoreného vrátenia automobilu okrem základnej dennej, resp. paušálnej sadzby navyše plnú hodnotu dennej sadzby
• v prípade porušenia zmluvných podmienok a podmienok prenájmu, pri nedodržaní termínu platby, resp. požadovanej zálohy, havárii a poruche automobilu odstúpiť od uzavretej nájomnej zmluvy bez výpovednej lehoty a uplatniť voči nájomcovi požiadavku náhrady vzniknutých škôd, vrátane penále a vziať späť automobil od nájomcu
• ak nájomca úmyselne poškodí automobil, alebo jeho zavinením dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu automobilu alebo jeho časti a vybavenia, a tieto udalosti nebudú kryté poisťovňou, požadovať od nájomcu náhradu škody vrátane straty na nájomnom až do termínu odstránenia škody, okrem prípadu zavineného odcudzenia automobilu, kedy je povinnosť nájomcu nahradiť straty na nájomnom vrátane penále až do výšky úhrady poisťovňou, maximálne do ceny automobilu podľa tabuliek
• v prípade storna rezervácie účtovať si poplatok vo výške zálohy (kaucie) za auto alebo vozík
• v prípade, že dodatočne dôjde k oznámeniu dopravného priestupku v termíne užívania automobilu nájomcom, žiadať od neho náhradu takto vzniknutých trov v plnej výške
• spoločnosť nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané v automobile

Všeobecné podmienky

Nájomca uzavretím nájomnej zmluvy potvrdzuje že:

• uzatvára nájomnú zmluvu s podmienkami v nej zakotvenými a je oprávnený automobil užívať výlučne po dobu dohodnutú v nájomnej zmluve

• bol riadne oboznámený s cenovými podmienkami a podmienkami prenájmu automobilu

• automobil prevzal v riadnom technickom stave, riadne spôsobilom k riadeniu a užívaniu, automobil prevzal s plnou nádržou pohonných hmôt, s vybavením podľa platných predpisov a podľa zápisu pri prevzatí, potvrdzuje, že na automobile nie sú viditeľné poškodenia, okrem tých ktoré sú uvedené v nájomnej zmluve

• mu boli odovzdané a prevzal všetky doklady predpísané pre prevádzku vozidla: technický preukaz, potvrdenie o zaplatení zákonnej poistky, nájomnú zmluvu, podmienky prenájmu automobilu

• bol riadne oboznámený s technickými a prevádzkovými pokynmi a s obsluhou automobilu vrátane predpísaného paliva

• nevrátenie automobilu v dohodnutom termíne bez predĺženia nájomnej zmluvy bude považované za neoprávnené užívanie so všetkými dôsledkami, ktoré právne predpisy a predpisy požičovne s takým užívaním spájajú, vrátane zahájenia pátracieho konania polície a ochrany štátnych hraníc

• požiadanie o predĺženie nájomnej zmluvy je možné osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky, pričom predĺženie musí byť odsúhlasené požičovňou a nadobúda platnosť až po zložení ďalšej zálohy na požadovanú dobu nájmu

• nezaplatenie požadovanej zálohy sa považuje za neoprávnené používanie automobilu a to aj v prípade dohodnutého termínu užívania

• za vrátenie automobilu sa považuje jeho fyzické odovzdanie požičovni v riadnom technickom a pojazdnom stave, zodpovedajúcom stavu automobilu pri jeho preberaní do užívania, vrátane kľúčov, výbavy a dokladov od automobilu

• je povinný chrániť požičaný automobil pred poškodením, stratou alebo zničením, neponechá riadenie automobilu inej osobe, ako je určené v nájomnej zmluve (len po dohode) nebude účastníkom súťažných jázd, odťahovať druhé vozidlá, preťažovať automobil nad prípustné normy

• neponechá v odstavenom automobile cenné predmety, pričom za ich odcudzenie, prípadné poškodenie automobilu pri pokuse o ich odcudzenie zodpovedá nájomca

• nebude vykonávať opravárenské, resp. iné zásahy na automobile bez písomného súhlasu požičovne

• bude dbať o to, aby neprichádzalo k nadmernému opotrebovaniu, či znehodnoteniu časti automobilu

• umožní požičovni predpísanú údržbu automobilu, inak minimálne každých 10 000 km po celú dobu užívania a bude kontrolovať stav oleja, pneumatík, teplotu chladiaceho média a ďalších častí automobilu, ktoré podliehajú bežnej kontrole pri prevádzke požičaného vozidla

• je povinný požičovni uhradiť vzniknutú škodu aj náhradu ušlého nájmu, ktoré môže požičovňa účtovať až do termínu odstránenia škody pri nedodržaní predpísanej údržby, pokiaľ má táto za následok poškodenia automobilu

• pri poškodení alebo znečistení automobilu, ktoré nezodpovedá bežnému používaniu a prevádzke bude požičovňa požadovať náhradu nákladov spojených s opravou, resp. čistením

• havarijné poistenie zahrnuté v základnom tarife nájmu a zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobene prevádzkou automobilu sa nevzťahuje na škody vzniknuté porušením príslušných ustanovení vyhlášky polície, požití alkoholických nápojov alebo omamných látok vodičom pred a v priebehu jazdy a na škody, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania Technických noriem automobilu, podmienok prenájmu automobilu alebo poistných podmienok

• prípadné poistenie pri cestách do zahraničia bude hradiť požičovni a berie na vedomie, že prípadné regresné právo poisťovne požičovňa prenesie na nájomcu

• každú nehodu, poškodenie, zničenie, odcudzenie automobilu alebo jeho súčastí je nájomca povinný ihneď ohlásiť na príslušnom oddelení polície, resp. v zahraničí príslušným orgánom a ihneď ako je to možné sa dostaviť do požičovne k spísaniu protokolu

• zaväzuje sa spolupracovať s požičovňou pri prípadnom odtiahnutí automobilu, pri nesplnení tejto povinnosti bude uplatnený postih požičovne proti nájomcovi v plnej výške a výške nákladov pri odtiahnutí automobilu

• v prípade poruchy automobilu bude neodkladne informovať požičovňu, ktorá zabezpečí potrebnú pomoc, ak dôjde k poruche automobilu a jeho nespôsobilosti k jazde bez zavinenia nájomcu, požičovňa v prípade potreby zabezpečí odtiahnutie automobilu

• berie na vedomie, že požičovňa neuhradí výšku ceny opravy v zahraničí bez odsúhlasenia úkonu a ceny, pri technickej poruche na automobile v zahraničí sa nájomca zaväzuje spolupracovať pri doprave automobilu do stanovišťa požičovne, požičovňa mu preplatí nutné výdavky spojené so zabezpečením automobilu, vopred odsúhlasené požičovňou

• vozidlo prebral čisté (interiér + exteriér) a v takom istom stave ho aj odovzdá!

• vo vozidle je PRÍSNY ZÁKAZ FAJČIŤ!!! V prípade porušenia zákazu zmluvná pokuta 333 €.

Čísla účtov na ktoré je možné vykonať platbu:

  • SK56 7500 0000 0040 2071 5095 ČSOB
  •  SK02 8330 0000 0027 0104 2851 FIO banka
  • SK29 8360 5207 0042 0520 2237 mBank
  • SK47 5200 0000 0000 1768 4250 OTP banka
  • SK76 6500 0000 0000 9100 6423 Poštová banka
  • SK72 5600 0000 0017 1184 8002 Prima banka
  • SK93 1100 0000 0080 1911 0468 Raiffeisen banka
  • SK22 0900 0000 0050 3532 4315 Slovenská sporiteľňa
  • SK79 1111 0000 0012 5019 9002 UniCredit Bank
  • SK72 0200 0000 0017 1299 2655 VÚB